Historické povodně


Drslavice – červen 1987 - na Olšavě

V roce 1987 došlo v měsíci červnu ke zvláštní povodňové události, kdy spadlo nad územím obce nadměrné množství srážek během velmi krátké doby. V důsledku toho se z polních tratí Dílce a Čtvrtě (Havřická) s velkým množstvím vody spláchlo do zastavěné části obce velmi mnoho ornice. Příčinou toho bylo mimo nadměrných srážek i nevhodné osetí polních ploch kukuřicí. Voda se do obce dostala ulicí Hlubočka, dále pak po hlavní silnici I/50 až do samého středu obce a místní části Pastýrně. Výška vodního proudu dosahovala místy až 50 cm. Došlo k zaplavení rodinných domků při hlavní silnici pod Hlubočkou, několika studní a zničení úrody na Dílcích a v Pastýrních. Vzniklé škody ihned likvidoval SDH Drslavice s místními občany (úklid bahna a čerpání studní), následně pak OSS Uh. Hradiště provedla úklid silnice I/50.


Povodně 1997 – na Olšavě      

V roce 1997 došlo ke katastrofickým událostem na Moravě. Na území obce Drslavice došlo k místnímu rozlivu potoku Holomňa v části Drahy, kde byly zaplaveny dvorní trakty rodinných domů. K vybřežení došlo také v části Pastýrně, Dolní ulička se zaplavením zahrad na Dolním konci, a také sportovního areálu místní TJ Drslavice. K rozsáhlému rozlivu došlo vybřežením řeky Olšavy dne 8.7.1997 v dopoledních hodinách v polních tratích Nivky, Nivy, Sedmiřadné, Pihlůvky. Na vodoměrné stanici v Uh. Brodě bylo dosaženo III. stupně povodňové aktivity na Olšavě kolem 8. hodiny ranní, ke kulminaci došlo ve 13 hodin s hodnotami stavu na 528 cm a průtoku na 140 m3/s, což odpovídá dvacetileté vodě. V místě objektů firmy Savik dosahovala voda až do výše jednoho metru. Zvýšením hladiny vody v řece Olšavě došlo zpětným vzdutím i k rozlivu na potoku Holomňa u sportovního areálu. Příčinou událostí bylo nadměrné množství srážek, které spadly na Moravě především ve dnech 5. - 8. 7. 1997. V Uh. Brodě spadlo od 3.7. do 7.7.1997 celkem 107 mm srážek, což je 162 % měsíčního červencového normálu a 18 % normálu ročního! Za měsíc červenec 1997 pak spadlo celkově 221 mm srážek, což odpovídá 335 % měsíčního a 37 % ročního normálu! Prudký vzestup hladiny řeky Olšavy byl způsoben nutností odpouštění přehrady v Luhačovicích. Škody vznikly pouze na zemědělských plodinách zaplavených ploch.


Povodně 1998 – na Olšavě

V roce 1998 došlo během noci z 6. na 7. října k silným dešťovým srážkám v okrese UH a k vzestupu hladin většiny vodních toků. V obci došlo k vybřežení potoku Holomňa v Drahách, kde voda zaplavila dvory rodinných domů. V ranních hodinách voda rychle opadla a škody nedosáhly větších hodnot.