Hydrologické údaje


Území obce leží v povodí řeky Olšavy, která sbírá a odvádí veškeré povrchové a částečně i odpadní vody. Koryto Olšavy leží v nejbližším místě 100 m od obce. Veškeré vody z intravilánu obce Drslavice jsou sváděny do potoku Holomňa v místě křížení se silnicí III/05019 u obecního úřadu. Potok Holomňa přitéká do obce ze severovýchodního směru od obce Prakšice a je pravobřežním přítokem Olšavy, do níž se vlévá 500 m od zastavěné části obce.

Klimaticky spadá do teplé oblasti klimatických jednotek s dlouhým a poměrně suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou, suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 594 mm.

Obec Drslavice  patří z hlediska možného povodňového ohrožení do povodí Olšavy, v říčním km 16,56 – 14,62. Tok Olšavy leží v Alpínsko – Himálajském systému, který se pak dělí na dva subsystémy: Karpaty a Panonskou pánev. Horní i střední tok Olšavy patří do systému Karpat, zatímco její dolní tok a ústí Olšavy do Moravy pod Kunovicemi již leží v subsystému Panonské pánve. Řeka Olšava zaúsťuje do Moravy v ř. km 143,11, což je 13 km pod obcí Drslavice. Koryto řeky Olšavy je regulované, břehy jsou vyčištěny od nánosů, srovnány a bez porostů.

Hydrologický režim Olšavy se vyznačuje jedním až dvěma maximy v ročním chodu. Jedno maximum se vyskytuje v období jara a je spojeno s táním sněhové pokrývky a může být občas doprovázeno ledovými jevy. V březnu na limnigrafické stanici v Uherském Brodě dosahují hodnoty průměrných měsíčních průtoků 4,12 m3/s. Toto maximum ale dál v průběhu roku pozvolna roste, jelikož se v letním období spojuje s maximem letních srážek, zejména pak bouřek. Naopak minimální průtoky připadají na září, kdy průměrná měsíční hodnota průtoku činí 0,80 m3/s.

Na základě popsaných vodních toků Olšavy, potoku Holomňa a Oborového potoku, které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují případné povodňové stavy v obci Drslavice, lze jednoznačně konstatovat největší nebezpečí přirozené povodně od řeky Olšavy a povodně z přívalových srážek od potoku Holomňa a Oborového potoku.