Řeka Olšava

Délka toku                        43,6 km

Plocha povodí                  520,02 km²

Průměrný průtok              2,4 m³/s

Pramen                            Bílé Karpaty - Na Koncích  (622,2 m n. m.)

Ústí                                  řeka Morava v Kunovicích ve výšce 177 m n.m.

Hydrologické pořadí        4-13-01-1320 Olšlava po ústí do toku Morava

Průběh toku řeka Olšava   408 760 000 100

Řeka Olšava pramení v Bílých Karpatech na severozápadním svahu kopce Na Koncích (655 m n.m.) asi 5 km jihovýchodně od obce Pitín na Zlínsku. Pramen se nachází v nadmořské výšce 622,2 m n.m. Dál Olšava protéká nad Uherským Brodem územím Horního Poolšaví a pod ním pak až ke svému ústí do Moravy Dolním Poolšavím. Za Kunovicemi se Olšava vlévá jako levostranný přítok do Moravy na jejím 143,11 ř. km v nadmořské výšce 177,00 m. Největší kapacitu má v úseku ústí - Míkovice a to 300 m3/s.  Největším přítokem je Luhačovický potok (26,13 km). V povodí se nachází 123 vodních ploch, největší z nich jsou vodní nádrže Luhačovice (22,70 ha), Ludkovice (12,43 ha) a Bojkovice-Kolelač (13,08 ha).

Přítoky Olšavy

Pravostranné: Kolelač – Bojkovice; Luhačovický potok (Šťávnice) - Uh. Brod; Holomňa – Drslavice; Hradčovický potok – Hradčovice, Olšovec - Vésky

Levostranné  : Koménka – Bojkovice; Nivnička – Uh. Brod; Míkovický potok – Míkovice


Protipovodňová ochrana obce Drslavice na Olšavě

Řeka Olšava je uvedena v seznamu nedostatečně chráněných území oblasti povodí Moravy (Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje).

kapacita koryta (Qn) < Q100 - čas na evakuaci činí 5 hod.

Zastavěná plocha obce                                               199 206 m2

Zaplavená zastavěná plocha obce při Q100     341 m2

Zaplavená zastavěná plocha obce při Q100     0,17%


Vodní toky v katastru obce Drslavice - mapa 


DALŠÍ TOKY V KATASTRU OBCE DRSLAVICE

Holomňa

Hydrologické pořadí       4-13-01-1250      ID DIBAVOD: 409 150 000 100      IDVT: 102 05 821

Potok Holomňa pramení u obce Velký Ořechov v blízkosti vrchu Za Dvorem (411 m n.m.) ve výšce 359 m n.m., protéká jihozápadním směrem přes obce Dobrkovice, Pašovice, Prakšice a Drslavice, zde přibírá několik bezejmenných přítoků, pramenících ve vyšších polohách okolních vrchů (Skákavka 327 m), v celkové délce 6,9 km. Intravilán obce Drslavice zasahuje v délce 600 m a ústí zprava do řeky Olšavy ve výšce 197 m n.m. v ř. km 14,86. Průměrný sklon koryta toku je 13 ‰. Je ve správě Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.

Přítoky potoku Holomňa

  1. Pravostranné: bezejmenné přítoky
  2. Levostranné: Maršovský potok, Dobřínský potok – Pašovice; Prakšický potok – Prakšice

Protipovodňová ochrana obce Drslavice na potoce Holomňa

Potok Holomňa byl v roce 2012 - 2013 částečně regulován, investorem byly Lesy ČR, s.p., došlo ke zkapacitnění a stabilizaci toku – stavba „Holomňa, Drslavice, ř.km 0,550 – 1,350, PŠ 2010“. Stavba je v toku Holomňa vymezena úsekem od silničního mostu III/05019-8 u obecního úřadu v ř. km 0,550 a mezi domy č.p. 11 a č.p. 77 a končí v ř. km 1,350 za hranicí intravilánu. Celková délka upraveného toku je cca 800 m, šířka dna v lichoběžníkovém profilu je 2,5 m, šířka dna v opěrných zdech 5,0 – 7,0 m, hloubka koryta je 1,7, výška opěrných zdí je 1,7 m a šířka jejich koruny je 0,8 m, délka opěrných zdí je 46 m, počet dřevěných prahů je 15 ks a jeden kamenný výztužný pás (v ř. km 0,596 – 0,606).

Oblast potoka Holomňa je postihována tzv. bleskovými povodněmi z letních přívalových srážek. Vody se sbírají v lesních porostech přírodního parku Prakšická vrchovina a mají zpravidla prudký a krátký charakter s rychlým náběhem i ústupem povodňové vlny.


Oborový potok

Hydrologické pořadí       4-13-01- 1240     ID DIBAVOD: 409 160 000 200      IDVT: 101 96 625

Oborový potok pramení v blízkosti vrchu Myšince (352 m n.m.) ve výšce 302 m n.m., v jižní části k.ú. Drslavice. Potok protéká severním směrem podél rodinného domu č.p. 55, čerpací stanice Benzina a průmyslové zóny Drslavice v celkové délce 1,6 kma ústí zleva do řeky Olšavy ve výšce 197 m n.m. v ř. km 14,85. Správcem - Lesy ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy. Na toku se nachází vodní nádrž taktéž ve správě Lesy ČR, s.p.