Popis správního území obce Drslavice


OÚ Drslavice 93, 687 33

Telefon/fax: +420 572 671 151

web: www.drslavice.cz     


Obec Drslavice:

49° 2' 51" s.š.,        17° 36' 4" v.d.

Geografické souřadnice katastru:

49° 1' 29" s.š.,        17° 35' 16" v.d.

49° 04′ 33″ s. š.,     17° 36′ 40″ v. d.


Nadmořská výška:                                     210 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 790 ha.


Počet obyvatel obce se pohybuje okolo 540, z toho:

  • děti do 14 - ti let                 79
  • ekonomicky aktivní            379
  • ekonomicky neaktivní        82

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Drslavice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku obce, provozovaný SVK, a. s. Uh. Hradiště.
  • Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace v případě úplného přerušení dodávky pitné vody ze skupinového vodovodu, bude nutno obyvatelstvo obce Drslavice zásobovat pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů/obyv./den bude třeba do obce dodat 7,5 m3/den.
  • V obci Drslavice je vybudovaná jednotná kanalizace, která je tvořena stokami vyústěnými přímo do vodotečí (7 výústních objektů).
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - územím obce Drslavice prochází severně vedení VTL plynovodu, a to z k. ú. Lhotka u Hradčovic jihovýchodním směrem na k. ú. Havřice.
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110 kV přichází z k. ú. Lhotka u Hradčovic, prochází severní částí řešeného území ve směru severozápad – jihovýchod a pokračuje dál na k. ú. Havřice. El. vedení VN je na území obce ve venkovním provedení. Pro zajištění dodávky elektrické energie je k dispozici 5 venkovních stožárových trafostanic a jedna trafostanice zděná.