Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v Drslavicích dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostuIII/05019-7 (v centrální části Drslavice přes potok Holomňa) pro dopravu, pro zásobování a evakuaci - nutnost volit náhradní trasy.Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Olšavy, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat prostřednictvím hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování mobilními protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může vyskytovat zejména v letních měsících na potoce Holomňa či Oborovém potoce a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech desítek mm za krátký čas (krátkou srážkovou epizodu) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 80 mm za srážkovou epizodu.


Ohrožení obce povodní z toků menších

U menších toků Holomňa, Oborový potok – povodňové epizody jsou bleskového charakteru. Rizikem je také souběh povodně s řekou Olšavou. Dále průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. Oborový potok prochází v intravilánu obce, kaskádou propustků, z nichž některé představují, v případě ucpání a přelití, potenciální ohrožení pro průmyslovou zónu obce Drslavice a to v případě jejich zanesení splavím. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace a zpětné vzdutí vody při vysokých stavech v řece Olšavě.


Ohrožení obce povodní z toků středních

přitékají na území obce Drslavice zpravidla z větší vzdálenosti a samy mají řadu dalších přítoků. Svou velikostí se však stále řadí mezi toky a potoky střední velikosti a končí zpravidla jako přítok hlavního toku Zlínského kraje - řeky Moravy.


Řeka Olšava hydrologické pořadí 4-13-01- 1320

Představuje největší ohrožení pro obec Drslavice  - rizikem jsou srážky nad 50 mm v horní části povodí na jižních a západních úbočích Bílých Karpat. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Rizikem je souběh povodně na Olšavě s potokem Holomňa z důvodu zpětného vzdutí vod z Olšavy korytem potoka Holomňa do obce a podstatné snížení odtokových poměrů vody potokem Holomňa. Dále průsaky, protržení (zvláštní povodeň) nebo přetečení vodních nádrží Luhačovice, Ludkovice či Bojkovice.

Přímé ohrožení vlivem vzedmutí vodní hladiny řeky Olšavy je možno očekávat v území mezi železniční tratí 341 Staré Město – Vlárský průsmyk a silnicí I/50. Ochranu zastavěné části obce od řeky Olšavy tvoří částečně násep železniční trati 341.

Průběh povodně je závislý také na manipulaci na vodních dílech, ležících na horním toku řeky Olšavy (vodní nádrže Luhačovice, Ludkovice – Luhačovický potok (Šťávnice), Bojkovice - Kolelač). Manipulační řády jsou zpracovány správcem těchto vodních děl.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem, kde je umístěn HP A č.349, přes Drslavice, Hradčovice, Veletiny až po Podolí. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území obce Drslavice, zde má Olšava zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena převážná část obytných a průmyslových zón v jižní a jihozápadní části obce.


Pro včasnou informovanost jsou pro obec Drslavice důležité tyto hlásné profily:

  • Olšava               HP kategorie A A č. 349 – Uh. Brod – ČHMÚ
  • Holomňa           HP kategorie CHP C10 DR – Drslavice  - obec Drslavice


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny lávky a mostky v Drslavicích. Na řece Olšavě, na Holomni i Oborovém se jedná o ledové jevy a zátarasy. 

Na potoce Holomňa – na katastru obce jde především o průchod železničním náspem trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk v jižní části obce v zastavěné oblasti a průchod pod státní silnicí III/05019 směr Uh. Brod - zanesení a omezení průtoku by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Ochrana před povodněmi - ledové jevy – ZIMNÍ ZPRAVODAJSTVÍ PMO, s.p. Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta potoku Holomňa nebo Oborového potoku, buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení vodou k sesuvům půdy.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích Dílce, Příkré, Sítí, Prostřední a Zadní padělky nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce.

Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě Stráně a Hrušovce – ohrožena obytná zástavba obce Drslavice v části Drahy a Dolní konec. Dále lokalita Dílce a Havřicka – ohrožena obytná zástavba na spodní straně hlavní ulice od „Křížku“ až po Pastýrně.

Lokality Chrastě, Kučovaniny, Vrchové – jedná se o aktivní sesuvná území, ležící severně od obce, bez ohrožení komunikací či zástavby.Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.Tento druh povodně může nastat při havárii na výše položených vodních nádržích Luhačovice, Ludkovice nebo Bojkovice, případně ve spojení s nadměrnými srážkami nutnou manipulací s odtokem nebo jejich destrukcí. Ohrožení je pak možno očekávat vlivem povodňové vlny a vzedmutí hladiny řeky Olšavy.Retenční nádrž Luhačovice má význam v protipovodňové ochraně povodí Olšavy, slouží k zachycení zvýšených vodních průtoků v důsledku nadměrných srážek ze Šťávnice (Luhačovického potoku).