Místa omezující odtokové poměry


MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY DPP DRSLAVICE V POVIS


K.ú. Drslavice, Olšava h.p. 4-13-01- 1320

Snížené odtokové poměry mostu místní komunikace v říčním km 14,919 - omezení v místech opěrných pilířů mostu a zmenšení průtokové kapacity koryta. Dále jez Drslavice v ř. km 14,346 - hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu.


K.ú. Drslavice, Holomňa h.p. 4-13-01- 1250

Silniční most III/05019-8 ř.km 0,594. Kritická situace by nastala, pokud by došlo k ucpání mostu splaveným materiálem, neboť průtočný profil je pouze zúžený - obdélníkový. Hrozí zde také zpětné vzdutí vod Olšavy do potoku Holomňa, nastává v případě souběhu vysokých vodních stavů současně v Olšavě i potoce Holomňa. Směrem po toku se dále nacházejí: železniční most na trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk v ř. km 0,367, lávka pro pěší v ř. km 0,286 a most místní komunikace v ř. km 0,053.


K.ú. Drslavice, Oborový potok h.p. 4-13-01- 1240

Hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity mostů v ř. km 0,329 před silnicí I/50 a 0,033 při zaústění Oborového potoka do Olšavy, riziko představují také propustky: propustek DN 600 u č.p. 55, propustek DN 1600 pod silnicí I/50 ř.km 0,309, propustek DN 1000 u ČS BENZINA ř.km 0,259, propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO ř.km 0,237, propustek DN 1200 u fy. REGAZ ř.km 0,125. Následné vybřežení v těchto kritických profilech by ohrozilo průmyslovou zónu po obou březích Oborového potoka.


Povodeň při opuštění koryta toku Olšavy zaplavuje především jižní část obce Drslavice, v níž se nachází průmyslová zóna obce a zemědělské plochy. Řeka Olšava zde může mít zónu Q100 širokou v některých místech až 523 m.


Tab. 6  Objekty na tocích - omezující odtokové poměry

popis

tok

místo

ř. km

most místní komunikace

Olšava

Drslavice

14,919

jez Hradčovice

Olšava

Drslavice

14,346

lávka pro pěší přes Olšavu

Olšava

Hradčovice

13,967

most silniční III/05019-8

Holomňa

Drslavice

0,594

most železniční

Holomňa

Drslavice

0,367

lávka pro pěší

Holomňa

Drslavice

0,286

most místní komunikace

Holomňa

Drslavice

0,053

propustek DN 600 u č.p. 55

Oborový potok

Drslavice

0,498

most místní komunikace

Oborový potok

Drslavice

0,329

propustek DN 1600 pod silnicí I/50

Oborový potok

Drslavice

0,309

propustek DN 1000 u ČS BENZINA

Oborový potok

Drslavice

0,259

propustek DN 800 u objektu fy. MB MOTO

Oborový potok

Drslavice

0,237

propustek DN 1200 u fy. REGAZ

Oborový potok

Drslavice

0,125

most místní komunikace

Oborový potok

Drslavice

0,033

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech opěrných pilířů mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP obce Drslavice


Mapa míst omezující odtokové poměry v dPP katastru obce Drslavice